Terug

Onderwijs initiatieven van het Platform Diversiteit en Inclusie

Onderwijs initiatieven van het Platform Diversiteit en Inclusie

Bekijk op deze pagina een overzicht van initiatieven die we zijn gestart vanuit het Platform Diversiteit en Inclusie. 

Leden van het platform buiten bij een gebouw

Bias check uitklapper, klik om te openen

Selectie Bacheloropleidingen 

De onderzoeksprojectgroep selectie en diversiteit heeft de volgende activiteiten uitgevoerd:

In 2019 is een bias check uitgevoerd binnen de selecties van GNK en BMW. De verschillende selectie instrumenten werden door een divers team van onderzoekers en medewerkers uitgebreid gescoord op verschillende aspecten van mogelijke bias. Er werden geen grove vormen van bias ontdekt. Wel vonden we verschillende subtielere vormen van mogelijke bias, m.n. op het vlak van woordkeus, zinsconstructies en casuïstiek. N.a.v. de bias checks zijn aanpassingen doorgevoerd in de selectie instrumenten.

Bij de opleiding Biomedische Wetenschappen is de bias check uitgevoerd op de profieltoets, de toetsvragen en alle teksten. Op basis daarvan hebben we bij Biomedische Wetenschappen besloten om: 

 • De profieltoets niet meer mee te nemen in onze selectieprocedure omdat er vragen in zaten die multi-interpretabel waren en omdat dan eigenlijk twee of drie keer geselecteerd wordt op hoe consciëntieus een kandidaat is. Ook de hoogte van de vwo-cijfers en hoe goed bereid je je voor op de selectietoets stoelt namelijk deels op inzet/moeite die een kandidaat doet. Wij hopen hierdoor een diverse instroom te realiseren. 
 • De motivatievragen altijd na te kijken door twee verschillende beoordelaars.

Bij de opleiding Geneeskunde is de bias check uitgevoerd op de non-cognitieve toets, de reflectie op aspecten van motivatie en alle teksten. Op basis daarvan hebben we bij Geneeskunde besloten om:

 • In de non-cognitieve toets sommige casuïstiek beschrijvingen aan te passen en enkele zinsconstructies en woordkeuzes te veranderen. Naar aanleiding hiervan is ook de casuïstiek van de kennistoets onder de loep genomen.
 • In de reflectie op aspecten van motivatie enkele zinsconstructies en woordkeuzes te veranderen. Bovendien werken we sinds 2021 met drie in plaats van met twee scoorders. Dit is mogelijk geworden doordat dit selectie instrument in een veel kleiner aantal gevallen wordt meegewogen in de selectiebeslissing.

Updates en vervolg

Tijdens het symposium ‘Diversiteit: Instroom en Selectie’ hebben we op basis van deze ervaring een workshop verzorgd waarin we met de deelnemers hebben nagedacht en gediscussieerd over mogelijke bias in verschillende selectie instrumenten en eventuele oplossingen daarvoor. 

Widening Access beleid uitklapper, klik om te openen

Promovenda Lianne Mulder (Amsterdam UMC, locatie VUmc) en haar team hebben onderzoek gedaan met CBS-data naar de representativiteit van medische studentenpopulaties in Nederland, en mogelijke kansenongelijkheid in de route naar een medisch georiënteerde studie. Platformlid Lenneke Ainsworth is uitgenodigd om deel te nemen aan het draagvlakonderzoek naar mogelijk Widening Access beleid voor medisch georiënteerde opleidingen in Nederland. 

Draagvlakonderzoek 

Aangezien selectie de al bestaande kansenongelijkheid in de route naar een medische opleiding nog eens heeft versterkt, doet het onderzoeksteam onderzoek naar het draagvlak voor Widening Access (WA) beleid voor verschillende doelgroepen. Met WA beleid wordt prioriteit gegeven aan het selecteren van een representatieve studentenpopulatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een groep selectie-experts, en een diverse groep stakeholders die op verschillende manieren bij selectie en/of de (toekomstige) studentenpopulatie betrokken zijn, zoals aspirant-studenten, huidige medisch studenten, docenten uit het VO en WO, decanen, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, onderzoekers en andere betrokkenen. 

Updates en vervolg

Het draagvlakonderzoek is in het voorjaar van 2021 van start gegaan. Na afronding van het onderzoek zullen de resultaten gepubliceerd worden in het kader van het promotietraject van Lianne Mulder.             

Inclusieve Voorlichting uitklapper, klik om te openen

Bij de voorlichting  van de bachelor Biomedische Wetenschappen wilden we de diversiteit van onze studenten binnen de faculteit onder de aandacht brengen. Iets waar we erg trots op zijn en graag laten zien. Dit jaar heeft onze opleidingsdirecteur samen met een student die enkele jaren geleden als vluchteling naar Nederland kwam, het voorlichtingsgesprek voor de open dag gehouden. Haar presentatie was inzichtelijk en haar enthousiasme was aanstekelijk. Ze assisteerde ook tijdens de open dagen bij het beantwoorden van vragen van kandidaten.

“Unraveling Bias in Science” uitklapper, klik om te openen

Volgend studiejaar zal bij de bachelor Biomedische Wetenschappen de nieuwe cursus “Unraveling bias in science” gegeven worden, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan bijvoorbeeld eenzijdige onderzoeken die alleen met mannen zijn uitgevoerd en voorbij gaan aan andere symptomen/behandelingen bij vrouwen. Ook verschillen tussen patiënten met een verschillende achtergrond zullen worden meegenomen in deze cursus.

Communicatieonderwijs uitklapper, klik om te openen

Studenten geneeskunde van nu zijn onze artsen voor de toekomst. Binnen het vak communicatieonderwijs heeft het UMC Utrecht een belangrijk onderwerp, laaggeletterdheid toegevoegd. Maaike Kok is docent Communicatievaardigheden en Attitudeonderwijs bij de opleiding geneeskunde. In deze functie leert zij studenten communiceren met patiënten. Studenten leren in dit vak zowel de communicatievaardigheden die ze nodig hebben om een gesprek met patiënten te voeren, als om te gaan met de emoties van patiënten en van zichzelf.

Maaike: “In jaar 2 van de bachelor leren studenten bij ons informatie geven aan een patiënt. Op een goede, begrijpelijk manier iets uitleggen aan een patiënt is een hele uitdaging voor dokters en dokters in spé. Studenten worden opgeleid met medische termen en weten vaak al vrij snel niet meer hoe je dingen in lekentaal uitlegt. We leggen in de theorie hierover uit dat het belangrijk is rekening te houden met het begripsniveau van de patiënt. We willen studenten er bewust van maken dat er veel mensen in Nederland zijn die lage gezondheidsvaardigheden hebben en ook mensen die laaggeletterd zijn. De theorie hierover is interessant, maar het leek ons nog interessanter voor studenten om deze theorie te verlevendigen door in contact te komen met echte mensen. Mensen die hiermee te maken hebben en die ook in de zorg aanlopen tegen het feit dat ze laaggeletterd zijn.”

Taalambassadeurs op visite

Ieder jaar begin januari ontmoeten alle tweedejaars geneeskundestudenten (ongeveer 300 studenten) een Taalambassadeur. Een Taalambassadeur is een ervaringsdeskundige op het gebied van laaggeletterdheid. De Taalambassadeurs gaat verdeeld over deze dagen verschillende klaslokalen binnen om vragen van studenten over laaggeletterdheid te beantwoorden. De studenten zijn bijzonder nieuwsgiering naar de Taalambassadeurs en naar hun ervaringen met laaggeletterdheid in de zorg.

Ervaringen van studenten

Maaike: “De studenten zijn erg onder de indruk. Het gaat voor studenten veel meer leven wat het betekent om laaggeletterd te zijn. Ze krijgen echt een inkijkje in het leven van een laaggeletterde. Het is heel leerzaam, ze hadden zich nooit gerealiseerd dat laaggeletterdheid zo'n probleem is. Welke impact in het dagelijks leven en in de spreekkamer dit heeft en hoe groot de omvang van deze groep is. De schaamte die mensen ervaren bijvoorbeeld en de manieren die ze gebruiken om te verbloemen dat ze laaggeletterd zijn. Bovendien krijgen ze  concrete handvatten om laaggeletterdheid te signaleren en mensen te ondersteunen die hiermee te maken hebben. Ik ben er zelf ook ieder jaar weer erg van onder de indruk. Ik realiseer me dat ik zelf best veel lastig te begrijpen taal gebruik. Ik moest naar woorden zoeken soms om begrijpelijk te blijven praten. Bovendien vond ik het  mooi om de diversiteit binnen de groep taalambassadeurs te zien. Zowel in hoe een taalachterstand ontstaat als in hoe de taalambassadeur ermee omgegaan is en nu nog mee omgaat. Iedere patiënt is uniek, en heeft zijn/haar eigen verhaal. Het is mooi en indrukwekkend om die verhalen te horen.”

Updates en vervolg

 • Het UMC Utrecht heeft laaggeletterdheid als standaard onderdeel opgenomen binnen het curriculum communicatieonderwijs. Alle tweedejaars geneeskundestudenten krijgen theoretisch les over laaggeletterdheid, gecombineerd met een ontmoeting met een Taalambassadeur.
 • Op dit moment zijn wij druk om het onderwijs over laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden, dat we elk jaar aan alle studenten geven in het communicatieonderwijs, digitaal aan te gaan bieden. Omdat de lessen dit jaar digitaal aangeboden worden gaan we proberen de taalambassadeurs digitaal mee te laten doen.

Interfacultair USO-project uitklapper, klik om te openen

Het interfacultaire USO-project ‘Designing an inclusive curriculum and learning environment’ gaat van start.

​Een van de speerpunten van het UMC Utrecht en van de Universiteit Utrecht is het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit onder studenten en medewerkers. Maar wat verstaan we onder inclusiviteit? Hoe kunnen we het onderwijs inclusiever maken? Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat de studenten zich gerepresenteerd en thuis voelen in de leeromgeving? Dit zijn een aantal vragen waar dit USO-project zich mee bezig gaat houden.

Lees meer over het USO-project.

Diversiteit en inclusie voor studentmentoren uitklapper, klik om te openen

Gisela van der Velden, John Meeuwsen, Cecily Stolte, Gönül Dilaver

Schematische afbeelding van inclusie

Een inclusieve academische omgeving is cruciaal om het welzijn van studenten en een sterk gevoel van verbondenheid en authenticiteit te garanderen. Met name tijdens de overgang naar het hoger onderwijs is specifieke aandacht voor een inclusieve leeromgeving belangrijk. Verkennende interviews met studenten uit minderheidsgroepen op onze faculteit brachten tevoorschijn dat zij zich niet altijd betrokken voelden tijdens het introductieprogramma van hun academische opleiding. Daarom ontwikkelden we een biastraining met theoretische en praktische componenten over diversiteit en inclusie voor studentmentoren die de eerstejaarsstudenten tijdens de introductie zullen begeleiden. Aan het einde van het introductieprogramma hebben we de effectiviteit van de training gedurende twee opeenvolgende jaren (2018 en 2019) onderzocht. Daarnaast hebben we de ervaren inclusie van de eerstejaarsstudenten gemeten, uitgesplitst naar erbij horen en authenticiteit. 

Resultaten

Onze resultaten laten zien dat studentmentoren de training nuttig vonden en aangaven dat ze hierdoor een inclusieve sfeer konden creëren. In het algemeen ervoeren de studenten een hoge mate van inclusie tijdens het introductieprogramma. Na het eerste jaar is de biastraining aangepast op basis van de evaluaties. Dit had een positief effect, aangezien mentoren vonden dat ze significant beter in staat waren om in het tweede jaar een inclusieve introductie te geven. Bovendien ervoeren studenten een verhoogd authenticiteitsniveau, vooral dankzij de studentmentor in het tweede jaar in vergelijking met het eerste. We concluderen dat het trainen van studentmentoren een effectieve manier is om hun bewustzijn te vergroten en een inclusieve sfeer te creëren tijdens de start van het hoger onderwijs.

Updates en vervolg

 • Ons onderzoek is ingediend ter publicatie. Op dit moment wachten we op reactie.

Voorstel Implementatieproject uitklapper, klik om te openen

Dit project is gehonoreerd!

Op 26 november hebben we vanuit het Platform Diversiteit & Inclusie een voorstel ingediend voor een implementatieproject bij USO. Het thema van het voorstel is Interculturele Competentie. Internationalisering en diversiteit zijn belangrijke thema’s in het universitair onderwijs. Dit hangt samen met een globaliserende arbeidsmarkt en toenemende diversiteit in de samenleving. Hoewel diversiteit beschouwd wordt als een verrijking voor het onderwijs, is goede interculturele communicatie niet vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat studenten, docenten en onderwijsmedewerkers in het UMC Utrecht interculturele competenties (IC) ontwikkelen.

In het USO-project ‘Intercultural Competences for Utrecht University (ICUU)’ (link informatie ICUU project) is ervaring en kennis opgedaan met het ontwikkelen en geven van onderwijs over interculturele competenties aan studenten, docenten en onderwijsmedewerkers. Doel van ons implementatieproject is om onderwijs en materialen uit het ICUU-project aan te passen en te implementeren in de Biomedische en de Geneeskunde opleidingen.

Zomerbrugprogramma uitklapper, klik om te openen

Voor elke eerstejaarsstudent is de start van de studie heel erg spannend, maar als je de eerste in het gezin bent die gaat studeren kan het wellicht nog wat spannender zijn. Daarom wil onze collega Cecily Stolte van het Platform Diversiteit en Inclusie van het UMC Utrecht graag een zomerbrugprogramma voor aanstaande eerstejaarsstudenten organiseren. 

Meerderejaarsstudenten zullen tijdens dit programma met ondersteuning van studieadviseurs, docenten en coaches de “newbies” alles leren wat zij moeten weten voordat zij gaan beginnen met hun studie. Denk hierbij aan thema’s als “Leren Studeren”, Cultuur op de Universiteit”, “Jouw Motivatie” of “Durf te vragen! Oriëntatie en ondersteuning.”

Het zomerbrugprogramma, welke in de laatste week voor het begin van de studie plaats zal vinden, heeft het doel om aanstaande studenten alvast een kijkje te laten nemen op de faculteit en zich thuis en welkom te laten voelen. Verder vinden wij het belangrijk dat elke student, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkennis, bij het begin van de studie weet wat er speelt op de universiteit en voldoende is ingelicht over de mogelijkheden qua ondersteuning en (persoonlijke) ontwikkeling.

Updates en vervolg

 • Begin januari 2021 volgt een brainstormsessie met meerderejaarsstudenten. Wij denken dat het erg waardevol is om de meningen en ideeën over dit project van studenten te verzamelen voordat wij een gedetailleerd programma ontwikkelen. Zij weten veel beter dan wij hoe het is om binnen onze faculteit een nieuwe start te moeten maken. Daarom organiseert de Platform Diversiteit en Inclusie (eind dit jaar) een brainstormsessie waarbij wij van studenten willen weten wat zij voor of net aan het begin van hun eerste jaar op onze faculteit nog graag hadden willen weten. 
 • Onze aanvraag voor de voor de facultaire ronde van het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs (USO) 2021-2022 is goedgekeurd!
 • Aanstaande studenten kunnen zich nu via de studiekiezerswebsite en onze Diversiteit en Inclusie website aanmelden om deel te nemen aan het programma. De eerste aanmeldingen zijn al binnen!
 • Wij zijn vanaf nu sterk op zoek naar studentbuddy’s en medewerkers die het leuk lijkt om een van de onderdelen te verzorgen of ondersteunen. Wil je meer ervaren over dit programma of lijkt het je leuk om eraan mee te werken? Stuur dan een e-mail naar C.Stolte-2@umcutrecht.nl.
 • De inhoud van het programme is vastgesteld.
 • In augustus zullen onze buddy's een voorbereidende training krijgen.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet